15.02.2018 10:48

Spotkanie z przedstawicielami Beneficjenta, Realizatora oraz Liderami z Gmin/Powiatów.

06.02.2018 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli Beneficjenta, Realizatora oraz Liderów z gmin i powiatów Dolnego Śląska uczestniczących w realizacji projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”. Spotkanie prowadziła Jolanta Kabata Główny Specjalista Działu ds. Wdrażania i Realizacji Projektów, Kierownik projektu ze strony Partnera. W związku z poczynionymi w 2017 roku oszczędnościami, zaproponowano Liderom, aby rozpatrzyli możliwość zwiększenia liczby dodatkowych staży uczniowskich w bieżącym roku. Politechnika Wrocławska zaproponowała dodatkową realizację 8. kół współpracy i 7. trzydniowych szkoleń dla uczniów z wizytą studyjną. DODN we Wrocławiu zaplanuje dodatkowe zajęcia dla nauczycieli. Liderzy w porozumieniu z Dyrektorami szkół zgłoszą swoje deklaracje dotyczące realizacji dodatkowych zadań w 2018 r. Ponadto na spotkaniu zostały wyjaśnione wątpliwości dotyczące wskaźnika wykorzystania zakupionego doposażenia do szkół oraz zaplanowania zajęć z jego wykorzystaniem. Starszy specjalista ds. zamówień publicznych i administracji Joanna Adamska przedstawiła realizację zamówień w 2017 r.. We wszystkich przetargach poddanych kontroli nie stwierdzono uchybień.


11.01.2018 16:18

Co nowego podczas realizacji projektu Zawodowy Dolny Śląsk?

We wrześniu 2017 roku Pracownicy Biura Projektu w porozumieniu z pracownikami Sekcji Umów oraz Biura Prawnego Politechniki Wrocławskiej przygotowali umowy wraz załącznikami, które stanowią podstawę dokumentacji pozwalającej na poprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawców szkoleń dla nauczycieli poszczególnych zawodów.

Rozpoczęto opracowanie harmonogramu szkoleń na podstawie zgłaszanych wcześniej przez powiaty zapotrzebowań oraz z uwzględnieniem zmian do WND. Do końca roku 2017 zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk Factory Utility do projektowania magazynów i systemu składowania, oprogramowania Autodesk Process Analisys do symulacji procesów transportu i produkcji oraz oprogramowania Autodesk Factory Utility do projektowania, analizy i wizualizacji systemu transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym – szkolenia te dedykowane są nauczycielom kształcącym uczniów w branżach logistycznej oraz spedycyjnej. Ponadto dla nauczycieli reprezentujących grupy: technik cyfrowych procesów graficznych, technik informatyk, technik mechanik z kwalifikacją M.19, operator obrabiarek skrawających przygotowywane jest szkolenie Nowoczesne techniki i technologie pomiarowe.

Ponadto pracownicy DODN dokonali rekrutacji nauczycieli na zajęcia metodyczne w DODN i zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej. Ustalono terminarz zajęć i dokonano podziału na grupy szkoleniowe: 5 grup po 6 osób (na 2017 r.). Zajęcia te odbędą się w czterech miejscowościach: Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra. Opracowano zapotrzebowanie na pakiet edukacyjny dla nauczyciela szkolenia. Zajęcia będą realizowane przez dwóch prowadzących przypadających na jedną grupę.

Ponadto wypłacono stypendia stażowe dla uczennic i uczniów oraz opiekunom za opiekę nad stażystami, a pracodawcom - za realizacje staży.

Zakończono procedury przetargowe na dostawę doposażenia do szkół. Kontynuuje się realizację dostaw doposażenia do szkół, podpisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych i przekazanie mienia na stan inwentarzowy szkoły. Została także przeprowadzona kontrola zamówień publicznych.

Do czasu złożenia kolejnego wniosku (październik-grudzień) planuje się następujący przebieg realizacji Projektu:

• ze strony DODN: całkowite rozliczenie zrealizowanych staży uczniowskich oraz zakończenie przetargów na doposażenie szkół; całkowite rozliczenie doposażenia szkół oraz przeprowadzenie przetargu na pakiety edukacyjne dla nauczycieli do zajęć metodycznych; przeprowadzenie zajęć metodycznych dla nauczycieli w DODN. • ze strony Politechniki Wrocławskiej.: w kolejnym okresie rozliczeniowym zostaną przeprowadzone zajęcia laboratoryjne zgodnie z opracowanym na październik harmonogramem. Na podstawie wyników testów zostanie opracowany bilans kompetencji, a ponadto zostanie ustalony harmonogram na pierwsze miesiące przyszłego roku zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w oparciu o zaangażowanie pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej; w ramach zadania zespół projektowy dokona zakupów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do poprawnej realizacji zajęć.

W kolejnym okresie rozliczeniowym zaplanowano przyjazd uczniów reprezentujących koła zainteresowań wybrane do współpracy w ramach współdziałania z Politechniką Wrocławską i spotkania w ramach Kół Współpracy z przedstawicielami poszczególnych kół naukowych zgodnie z przygotowywanym harmonogramem spotkań. Zostanie zakończona procedura zakupowa materiałów eksploatacyjnych dla Kół Współpracy, których zapotrzebowanie zostało zgłoszone w poprzednim okresie rozliczeniowym. Pracownicy Biura Projektu skontaktują się z Liderami poszczególnych Kół Współpracy w celu ustalenia harmonogramu spotkań planowanych na kolejne miesiące realizacji mini-projektów w ramach zadania. Ponadto do zadania zostanie wyłonionych 10 kolejnych szkolnych kół zainteresowań, których współpraca rozpocznie się w roku 2018.

W następnym okresie rozliczeniowym w ramach zadania planuje się zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Na podstawie przygotowywanych dokumentów zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe oraz ustalony harmonogram szkoleń na Politechnice, uwzględniający harmonogram zajęć metodycznych u partnera i głównego realizatora projektu, którym jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.


03.08.2017 10:58

„Zawodowy Dolny Śląsk”

25.07.2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli: Beneficjenta, Partnerów i Realizatora Projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Jolanta Kabata Główny specjalista Dział ds. Wdrażania i Realizacji Projektów UM, Pan Tomasz Tilgner Kierownik Działu ds. Wdrażania i Realizacji Projektów UM, Dyrektor DODN Pani Małgorzata Matusiak, Zastępca Głównego Księgowego DODN Pani Jolanta Jabłczyńska, starszy specjalista ds. zamówień publicznych i administracji Pani Joanna Adamska oraz Partnerzy z gmin: Wałbrzych, Legnica, Wrocław; powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, lubańskiego, oleśnickiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Biedrzychowicach. Uczestników spotkania przywitała Dyrektor DODN Pani Małgorzata Matusiak.

Pani Joanna Adamska przedstawiła stan realizacji dostaw doposażenia dla szkół. Dostarczanie sprzętu komputerowego część I i programów cześć II zostało zakończone. Dla części III – pomoce dydaktyczne trwa postępowanie przetargowe. Po jego rozstrzygnięciu, który nastąpi 26.07.2017 r. i podpisaniu umów z wykonawcami, nastąpi dostawa do szkół. Pani Jolanta Kabata omówiła sposób rozliczenia wkładu własnego wniesionego przez powity/gminy. Po zakończeniu dostaw doposażenia do szkół nastąpi rozliczenie kosztów. Niektóre powiaty/gminy będą dopłacać różnicę, a niektórym zostanie zwrócona nadpłata wpłaconego wkładu własnego.

Zastępca Głównego Księgowego DODN Pani Jolanta Jabłczyńska omówiła sposób rozliczania pracodawców z powiatem/gminą: jak pracodawca ma prawidłowo wystawić fakturę oraz sposób wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów stażystów. Na zadawane pytania odpowiadali przedstawiciele Wydziału Edukacji i Nauki UMWD - Działu ds. Wdrażania i Realizacji Projektów Pani Jolanta Kabata i Pan Tomasz Tilgner oraz Zastępca Głównego Księgowego DODN Pani Jolanta Jabłczyńska.


13.06.2017 13:32

Spotkanie z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej oraz nauczycielami kształcenia zawodowego ze szkół objętych projektem.

W dniu 07.06.2017 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze nauczycieli przedmiotów zawodowych, uczestniczących w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk”. Przedstawiciele beneficjenta, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Główny Specjalista Działu ds. Wdrażania i Realizacji Projektów, Pani Jolanta Kabata oraz Politechniki Wrocławskiej - Prodziekan Wydziału Mechanicznego, Pan Piotr Górski i Kierownik Pracowni Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Pan Tadeusz Lewandowski, omówili zagadnienia dotyczące organizacji zajęć laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej. Nauczycieli zapoznano z propozycjami przeznaczonych dla nich szkoleń; to m.in. „Nowoczesne techniki i technologie pomiarowe”; „Transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie produkcyjnym”; „Projektowanie systemów magazynowych i składowania”; „Analiza, symulacja i optymalizacja procesów transportowych w systemach produkcyjnych”. Przedstawiono cele szkoleń, czas ich trwania, zasugerowano wykorzystanie różnych metod nauczania w procesie ich realizacji oraz zapoznano z zakresem tematycznym szkoleń. Do każdego z nich zostaną opracowane materiały szkoleniowe (do przekazania nauczycielowi na pendrivie). Cykl szkoleń przewiduje 12 godzin dla każdego nauczyciela; zajęcia te planowane są na wrzesień 2017 roku i będą się odbywać podczas dwóch dni.


13.06.2017 13:28

Informacja o spotkaniu roboczym w ramach realizacji projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” (poprzednio: Staże uczniowskie jako praktyczna forma kształcenia w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk”)

Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk”, realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ma na celu udzielenie rzetelnego wsparcia w praktycznej nauce zawodu uczennicom i uczniom szkół zawodowych Dolnego Śląska, kształconym w branżach istotnych dla rozwoju województwa dolnośląskiego. Jak nakazują współczesne trendy edukacji zawodowej, branże te wiążą się z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi i dotyczą m.in. zagadnień produkcji maszyn i urządzeń oraz logistyki. W okresie wakacyjnym staże organizowane będą dla uczniów, którzy zechcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. Uczestników zajęć wybiorą organy prowadzące po zasięgnięciu opinii szkoły. Istotnymi kryteriami będą takie kwestie jak zaangażowanie ucznia w dotychczasową edukację zawodową, jego wyniki w nauce i indywidualne osiągnięcia.

Dzięki uczestnictwu w stażach uczniowie pozyskają umiejętności praktyczne, zapoznają się z nowymi technologiami i rozwiązaniami stosowanymi we współczesnych przedsiębiorstwach. Uzyskanie tej wiedzy ułatwi przyszłym absolwentom wejście na rynek pracy, zwiększy ich konkurencyjność na rynku i umożliwi im znalezienie stabilnego, dobrze płatnego zatrudnienia.

W związku z podjęciem działań w zakresie realizacji projektu w siedzibie DODN we Wrocławiu w dniu 27.04.2017 roku odbyło się kolejne spotkanie robocze uczestników „Zawodowego Dolnego Śląska”. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób: beneficjent - przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, realizator projektu - DODN we Wrocławiu, partnerzy - liderzy biorący udział w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk” z Politechniki Wrocławskiej oraz gmin: Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, Wrocław, a także powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, lubańskiego, oleśnickiego, polkowickiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, ząbkowickiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach (prowadzących 42 szkoły zawodowe, które uczestniczą w projekcie).

Uczestników spotkania przywitała Jolanta Szwedowska, Wicedyrektor DODN, która zaproponowała do wspólnego omówienia szereg zagadnień, dotyczących problemów takich jak organizacja staży u pracodawców, uzgodnienie propozycji partnerów projektu w kwestii treści umowy zawieranej przez jednostki samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami z Dolnego Śląska oraz przygotowania wzorów dokumentów określających sposób realizacji stażu przez uczniów. Następnie głos zabrali: Tomasz Tilgner, kierownik projektu, Jolanta Kabata, główny specjalista oraz koordynator projektu, Idalia Matuch-Gałczyńska. Podczas spotkania ustalono warunki zawierania umów przez poszczególne powiaty z lokalnymi pracodawcami. Umowy mają określać zawód, w którym uczniowie nabędą nowe umiejętności, organizację czasu pracy zgodnie z załączonym programem stażu i przepisami kodeksu pracy. Wypełniony dzienniczek stażu będzie podstawą do wypłaty stypendium stażowego oraz uzyskania certyfikatu, który potwierdzi odbyty staż.

Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk”, umożliwiający zaawansowaną naukę zawodu poprzez realizację staży uczniowskich, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


04.03.2017 10:16

Spotkanie robocze uczetników projektu "Zawodowy Dolny Śląsk"

03.03.2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Beneficjenta Województwo Dolnośląskie i przedstawiciele realizatora projektu, czyli DODN we Wrocławiu oraz partnerzy - liderzy biorący udział w projekcie w tym przedstawiciele: Politechniki Wrocławskiej; gmin: Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, Wrocław; powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, lubańskiego, oleśnickiego, polkowickiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, ząbkowickiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Biedrzychowicach. Uczestników spotkania przywitała Jolanta Szwedowska, Wicedyrektor DODN. Następnie głos zabrała Jolanta Kabata, Główny Specjalista Działu ds. Wdrażania i Realizacji Projektów i Kierownik Działu ds. Wdrażania i Realizacji Projektów Tomasz Tilgner.

W trakcie spotkania poruszono następujące kwestie:

1. Aneks do decyzji o dofinansowaniu.

2. Aneks do umowy partnerskiej.

Ad.1 Poinformowano partnerów, że 08.03.2017 r. na Zarządzie Samorządu Województwa Dolnośląskiego będzie podpisany aneks do Decyzji o dofinansowaniu. Szczegółowo określi on podmioty mogące pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe. Obecnie szkoły mogą prowadzić rekrutację uczniów i nauczycieli na zajęcia laboratoryjne. Uczniowie i opiekunowie mogą podpisywać swoje zgody na uczestnictwo w zajęciach i przekazanie oryginałów dokumentów do DODN.

Ad. 2 Doprecyzowano zapisy do umowy Partnerskiej, która dotyczą przepływów finansowych.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja. Na zadawane pytania odpowiadali przedstawiciele Wydziału Edukacji i Nauki UMWD - Działu ds. Wdrażania i Realizacji Projektów Jolanta Kabata i Tomasz Tilgner.


18.01.2017 12:54

Spotkanie robocze uczestników projektu Zawodowy Dolny Śląsk.

16.01.2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu Zawodowy Dolny Śląsk. W spotkaniu uczestniczyło 79 osób: beneficjent Województwo Dolnośląskie, realizator projektu DODN we Wrocławiu, przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej oraz liderzy i reprezentanci szkół biorących udział w projekcie z gmin: Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, Wrocław; powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, lubańskiego, oleśnickiego, polkowickiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, ząbkowickiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Biedrzychowice.

Uczestników spotkania przywitała Jolanta Szwedowska, Wicedyrektor DODN. Następnie głos zabrał Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, który życzył wszystkim owocnej pracy w realizacji projektu Zawodowy Dolny Śląsk. Następnie głos zabrał Prodziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej Piotr Górski, który przedstawił harmonogram warsztatów i Kół Współpracy dla uczniów, harmonogram warsztatów dla uczniów i nauczycieli; propozycje warsztatów i projektów naukowych w ramach Kół Współpracy, zajęć laboratoryjnych dla uczniów, terminy przesyłania dokumentacji, a także przykładowy rozkład zajęć. Przedstawił również przykłady kół naukowych działających na terenie Politechniki Wrocławskiej np. koła: Revir 3D, Synergia, PWR Racing Team, Robocik, PIRM – Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych. Dziekan duży nacisk położył na sposoby zachęcania młodzieży do brania udziału w zajęciach poprzez realizację projektów przez koła naukowe działające na terenie Politechniki Wrocławskiej; zapoznanie z nowoczesnym wyposażeniem laboratoriów; uzmysłowienie, że poprzez udział w zadaniach projektu zdobywają większe szanse na uzyskanie pracy oraz poprawę jakości kształcenia zawodowego.

Po wystąpieniu odbyła się dyskusja dotycząca szczegółów realizacji projektu. Na zadawane pytania odpowiadali przedstawiciele Wydziału Edukacji i Nauki Działu ds. Wdrażania i Realizacji Projektów UMWD: Kierownik Tomasz Tilgner i Główny specjalista Jolanta Kabata.

Na koniec spotkania konsultanci zawodowi DODN: Agata Kwaśniak-Szumlakowska, Agnieszka Krupa, Małgorzata Reichel przedstawiły opracowane narzędzia niezbędne do rekrutacji uczestników, regulaminy oraz zasady naborów na staże, zajęcia laboratoryjne i koła zainteresowań.